Algemene voorwaarden

1 – Definities

1.1 KIK Platform: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “KIK Platform” de vennootschap onder firma “Mindset Family”.
1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie KIK Platform een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Website: De door Klant beheerde Website op basis van het systeem van KIK Platform.

 

2 – Licentie

2.1 Onder de Licentie valt het updaten van de website-software, het verstrekken van plug-ins, het maken van back-ups, verzorgen van de hosting en e-mails en het beveiligen van de website.
2.2 De Klant kan zijn domeinnaam onderbrengen bij KIK Platform. Voor domeinnamen anders dan .nl of .com mag KIK Platform een toeslag rekenen. De eigendomsrechten van de domeinnaam blijven bij de Klant.
2.3 KIK Platform spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
2.4 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

 

3 – Toepasselijkheid

3.1 KIK Platform is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3.2 Indien Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat KIK Platform tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

 

4 – Looptijd

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 De licentievergoeding wordt voorafgaand aan de periode gefactureerd.
4.3 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Klant, opzegging dient ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk.
4.4 In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval (ter beoordeling van KIK Platform), heeft KIK Platform het recht de services uit te schakelen. De Klant heeft in dit geval geen recht op een vergoeding.

 

5 – Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door KIK Platform ontwikkelde software, templates en producten berust bij KIK Platform, indien deze niet reeds bij iemand anders berusten.
5.2 De auteursrechten op de inhoud (foto’s en tekst) behoren aan de Klant toe (of indien van toepassing aan derden). De Klant kan deze inhoud exporteren.
5.3 KIK Platform is niet verantwoordelijk voor een inbreuk door doen of nalaten van Klant op (auteurs)rechten van derden.

 

6 – Misbruik en overlast

6.1 Bij misbruik of overlast is KIK Platform bevoegd om direct en zonder kennisgeving aan Klant in te grijpen en/of indien dat door KIK Platform noodzakelijk wordt geacht het contract per direct te beëindigen. Hier valt ook het (tijdelijk) offline halen of blokkeren van de aan Klant ter beschikking gestelde diensten onder. In geen geval is KIK Platform aansprakelijk voor materiële en / of immateriële schade aan de zijde van Klant indien KIK Platform het nodig acht in te grijpen en / of over te gaan tot het beëindigen van het contract.
6.2 Bij onevenredige belasting van netwerk mag KIK Platform de website tijdelijk of definitief offline halen.
6.3 De Licentie mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden en doeleinden die niet strijdig zijn met de goede zeden. KIK Platform neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever. Cliënt is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en overig (beeld)materiaal mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn (ter beoordeling van KIK Platform).

 

7 – Prijswijzigingen

7.1 KIK Platform is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Klant met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.
7.2 Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door KIK Platform kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Klant gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van KIK Platform genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. De overige maanden is Klant niet verplicht te betalen. 

 

8. – Support & Back-ups

8.1 KIK Platform spant zich in om (dagelijks) back-ups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Klant, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.
8.2 Mits een back-up beschikbaar is, kan deze één keer per jaar kosteloos worden teruggezet. Daarna kunnen back-ups worden terug gezet tegen een betaling van 50 euro excl. btw mits beschikbaar.
8.3 KIK Platform biedt bij het KIK pakket onbeperkte support aan per email en telefonisch. De support geldt over de standaard functionaliteiten van het pakket.

 

9 – Opzeggen

9.1 Opzeggen kan schriftelijk en via e-mail. Klant krijgt hiervan zo spoedig mogelijk een bevestiging.
9.2 Bij opzegging of overstap naar een ander platform is de Klant verantwoordelijk voor het tijdig overzetten van de website. KIK Platform stelt de website-inhoud van de website hiervoor beschikbaar.

 

10 – Privacy

10.1 KIK Platform respecteert de privacy van Klant. De persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving worden verwerkt. Deze privacyverklaring is in te zien op de website van KIK Platform. De Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

11 – Toepasselijk recht

11.1 Op onze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 In geval van geschillen wordt dit in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegd rechter in Den Haag, tenzij dit bij wet niet is toegestaan.

 

12 – Restitutiebeleid

12.1 De eenmalige opstartkosten van KIK Platform zijn te restitueren binnen 7 dagen, zolang de vereiste opdrachten worden aangetoond per mail. De betaling van de eerste maand wordt wel in rekening gebracht, indien de website al online staat wanneer Klant om restitutie vraagt.
12.2 De maandelijkse lidmaatschap is niet te restitueren.